វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រកាសជំហរមិនឱនក្បាលចំពោះបរទេស