វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជួយសម្រួលបន្ទុកបន្ថែមដល់កម្មករ