វីដេអូៈ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បញ្ជាក់ពីមូលហេតុប្រកាន់យក លទិ្ធប្រជាធិបតេយ្យ អាស្រ័យពហុបក្ស