មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ ធ្វើការងារជួសជុលផ្លូវជាតិ


ជួសជុលថែទាំជាប្រចាំលើផ្លូវជាតិលេខ៧,៨,៧៣ និងផ្លូវខេត្តលេខ៣៧០B,៣៧១ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ