ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនតាមបណ្តាជំនាញ(ថ្មើរជើងអាវុធគាំទ្រ) និងលំហាត់បាញ់គា្រប់ពិត


ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ថ្ងៃចន័្ទទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនតាមបណ្តាជំនាញ(ថ្មើរជើងអាវុធគាំទ្រ) និងលំហាត់បាញ់គា្រប់ពិត ចល័តវាយសង្គ្រប់ថ្នាក់កងអនុសេនាធំថ្មើរជើង យានយន្តរបស់សិក្ខាកាមកងពលតូចលេខ៧០, យោធភូមិភាគទី២, យោធភូមិភាគទី៣, យោធភូមិភាគពិសេស និងកងពលធំលេខ៣។