វីដេអូ៖ ថាមពលស្អាតពីវារីអគ្គិសនីជាថាមពលកកើតឡើងវិញដែលជួយបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនី និងជម្រុញការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ជាតិខ្មែរ