សូមចូលរួមជិះរថយន្តក្រុងអោយបានច្រើនកុះករ ដើម្បីកាត់បន្ថយយានយន្តលើដងផ្លូវ និងសុវត្ថិភាព


ចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរជិះរថយន្តក្រុង បាននិងកំពុងកើនពីចំនួន ៦.០០០នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ ឡើងដល់ចំនួន ២០.០០០នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ គឺកើនជាង ៣ដង ជាមួយខ្សែរត់ចំនួន ៨ខ្សែ។