មន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពងឆ្នាំងធ្វើការជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ៥ស្ថិតក្នុងភូមិទួលក្រឡាញ់ សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង របស់មន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពងឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី២២ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨៕