គម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះជាចំណែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់និងការបន្តចុះថ្លៃអគ្គិសនីរបស់សម្តេច ហ៊ុន សែន


វារីអគ្គិសនីទន្លេសេសានក្រោម ២ បានធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនទី ១ ដោយបញ្ជូនថាមពលបាន ៥០ មេហ្កាវ៉ាត់ទៅក្នុងបណ្តាញជាតិ ។