ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា៖ ការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា គឺមិនមានទោសទេ តែការចោទប្រកាន់មនុស្ស និយាយបំភ្លើសបំភ្លៃ គឺត្រូវបានការពារដោយច្បាប់