រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់មុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហម


ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់មុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហម រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងកាយភក់ សំរាម កំប្លោក និងកាយដីប្រឡាយស្របផ្លូវរថភ្លើង ចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៤ ដល់ផ្លូវកប់ស្រូវ។