កម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី៤ ដែលកម្មករយើងទទួលបានប្រាក់បៀរវត្សអប្បបរិមា (ទាបបំផុត $170) ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង៤នៅអាស៊ាន


កម្ពុជា គឺជាប្រទេសទី៤ ដែលកម្មករយើងទទួលបានប្រាក់បៀរវត្សអប្បបរិមា (ទាបបំផុត $170) ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង៤នៅអាស៊ាន ដូចជា សឹង្ហបូរី, ប្រ៊ុយណេ និង ថៃ។

ទាំងអស់នេះ គឺបានមកពីការខិតខំផ្ទាល់របស់កូនក្មួយដែលបានប្រឹងប្រែងធ្វើការងារ និងការចូលរួមសហការពីម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសនានា ព្រមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

អរគុណបងប្អូនកូនក្មួយកម្មករកម្មការនីដែលតែងតែគាំទ្រ និងបន្តបោះឆ្នោតអោយតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស៕