វីដេអូៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកោះប្រជុំអន្តរក្រសួង រកដំណោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់ និងសម្រាមក្នុងលូ