ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី អនុញ្ញាតឲ្យអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងការបរទេសថៃ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម


ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី អនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ ស៊ូផាត្រា ស៊្រីម៉ៃទ្រីភីថាក់
(Suphatra Srimaitreephithak)អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងការបរទេសថៃ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។