ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពគណៈកម្មការនាយក និងទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ាន


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពូត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពគណៈកម្មការនាយក និងទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ាន ( UMA) និងប្រគល់ពាន់កិត្តិយសជូនទីប្រក្សាជាន់ខ្ពស់ ដែលពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ។