វីដេអូៈ ទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវការពារឲ្យបាននូវសន្តិភាព