សកម្មភាពជួសជុលគ្រឹះថ្នល់ ក្នុងខណ្ឌចំការមន


សកម្មភាពជួសជុលគ្រឹះថ្នល់ សម្រាប់ត្រៀមរៀបចំអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ១៩៩ និងផ្លូវលេខ ១៧៣ ក្នុងខណ្ឌចំការមន។