រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងចាប់ផ្តើមដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ១៩៩


នៅវេលាយប់ថ្ងៃទី៥ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងចាប់ផ្តើមដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ១៩៩ ចាប់ពីមហាវិថីព្រះសីហនុ ដល់ផ្លូវលេខ ២៧១ ក្នុងខណ្ឌចំការមន។