លោក ម៉ននី បណ្ឌិត អញ្ជើញចុះពិនិត្យផ្លូវ ដែលស្ថិតនៅសង្កាត់បារាយណ៍ ខេត្តព្រៃវែង


ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោក ម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង បានដឹកនាំក្រុមការងារសង្កាត់ ក្រុមការងារភូមិ និងមន្ទីរដែលពាក់ព័ន្ធ អញ្ជើញចុះពិនិត្យផ្លូវ ដែលស្ថិតនៅសង្កាត់បារាយណ៍ ខេត្តព្រៃវែង។