វីដេអូៈ លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូកគី ថ្វាយសាតាំងជូនសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា

29180