សកម្មភាពការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវលេខ ២៨៣

29874

សកម្មភាពការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវលេខ ២៨៣ ទទឹង ១៦ម ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥១៦ ដល់ផ្លូវរថភ្លើងបឹងកក់ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក។

The Construction of Road No. 258 With a 16 Meters Width From Road No. 516 to Beong Kok Railway at Toul Kok Distrcit.

 29872

 29873

 29875

 29876

 29877