សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរឃ្លៃ

30252

សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរឃ្លៃ ស្ថិតក្នុងឃុំនរាយណ៍ ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ។ ប្រព័ន្ធនេះ មាន ទំនប់អាងទឹកប្រវែង ១.៥១២ ម ប្រឡាយមេ ៦ ខ្សែ សរុបប្រវែង ៥.១០៤ ម ប្រឡាយរង ១ ខ្សែ ប្រវែង ១.៤៨៤ ម និងផ្លូវចូលទំនប់ប្រវែង ៤៧៦ ម ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរឃ្លៃ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៦៥០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១០០ ហិកតា ។

 30248

 30246

 30247

 30249

 30255

 30254

 30251

 30250

 30244

 30245