វីដេអូៈ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក រិះគន់ការលូកដៃរបស់អាមេរិក ចូលក្នុងផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា

30384