វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី អរគុណពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី និងនូវែលហ្សេឡង់

30385