ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកនីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច (ក្រុម “ឃ”)

30431

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងលោក Bretton G. Scaironi សហប្រធានក្រុម “ឃ” ខាងផ្នែកឯកជន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកនីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច (ក្រុម “ឃ”) នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជន ដោយមានការចូលរួមពីសហសេវិកទាំងខាងផ្នែក រាជរដ្ឋាភិបាល និង ផ្នែកឯកជន ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីតំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨, នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

  1. Dr. Aun Pornmoniroth, Senior Minister of Economy and Finance accompanied by MR. Bretton G. Scaironi, Co-Leader of Team ” ឃ ” led a meeting on Legislative, Taxation and Governance of the Government Private Sector Forum with the participation of the Royal Government and private sector colleagues as well as representatives of the Chamber of Commerce of Cambodia on March 21, 2018, at the Ministry of Economy and Finance

 30431

 30432

 30430

 30433

 30435

 30429

 30436

 30434