ទិដ្ឋភាពការដ្ឋានសាងសង់ប្រឡាយមេ បូព៌ា ជំហានទី ៣ ស្ថិតក្នុងស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង ដែលបច្ចុប្បន្នសម្រេចការងារបានប្រមាណ ៦០% ហើយ

30882

គួររំលឹកជូនថា គម្រោងសាងសង់ប្រឡាយមេ បូព៌ា ជាគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតធំមួយ ដែលការសងសង់ទាមទារនូវការអនុវត្តជាជំហានៗ ដោយក្នុងនោះជំហានទី ១ គឺមានប្រវែង ៤.៧០០ ម៉ែត្រ បំពាក់សំណង់សិល្បការ ចំនួន ១៧ កន្លែង, ជំហានទី ២ មានប្រវែង ៧.០០០ ម៉ែត្រ បំពាក់សំណង់សិល្បការ ចំនួន ១៦ កន្លែង និងជំហានទី ៣ ដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់នេះ គឺមានប្រវែង ៥.០០០ ម៉ែត្រ បំពាក់សំណង់សិល្បការ ចំនួន ២១ កន្លែង ។ នៅពេលបញ្ចប់ជំហានទី ៣ នេះ ក្រសួងគ្រោងនឹងធ្វើការសាងសង់នូវជំហានទី ៤ បន្តទៀត ដែលមានប្រវែង ៤.០០០ ម៉ែត្រ ។

ក្រោយការសាងសង់ត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុង ប្រឡាយមេបូព៌ា នឹងផ្តល់ទឹកស្រោចស្រពដល់ផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ ១៥.០០០ ហិកតា និងអាចធ្វើបាន ៣ ដង ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។

The Scale of 3rd Stage Construction of Bo Pea Main Canal Located at Preah Sdech District, Prey Veng Province Achieves 60%
===============================

The construction project of Bo Pea Major Canal is a large-scale project of Hydrologic System which required step-by-step implementation including the construction of 1st stage with 4700 meters length and 17 places of art construction, 2nd stage with 7000 meters length and 16 places of art construction and the 3rd stage with 5000 meters length and 21 places of art construction. When finishing the 3rd stage, Ministry will continue constructing the 4th stage which has 4000 meters length .

 30885

 30884

 30883

 30881

 30880

 30879

 30872

 30873

 30874

 30876

 30877

 30875