វីដេអូៈ ជប៉ុនជួយកសាងផ្លូវប្រវែងជិត ១០០គីឡូម៉ែត្រ ភ្ជាប់ពីបាត់ដំបង ទៅបន្ទាយមានជ័យ

31132