សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរណំ ស្ថិតក្នុងឃុំសុខសាន្ត

31284

សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរណំ ស្ថិតក្នុងឃុំសុខសាន្ត និងឃុំអរបួនលើ ស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី ។ ប្រព័ន្ធនេះមាន ទំនប់អាងទឹកប្រវែង ២.៥០០ ម ប្រឡាយមេ ០១ ខ្សែ ប្រវែង ២.៨៤៩ ម ប្រឡាយរង ០៤ ខ្សែ ប្រវែង ៤.២៥០ ម និងសំណង់ទ្វារទឹក ០១ កន្លែង ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរណំ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ១.៣៤៤ ហត និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ៣០០ ហត ។

The Reconstruction of Ou Nom Hydrologic System in Sok San Commune and Or Boun Ler Commune, Koh Nhek District, Mondulkiri Province. This Hydrologic System has 2400 meters length of dam , a 2849 meters length of Major Canal, 4 Small Canals with 4250 meters length of Canal Watergate.

The Ou Nom Hydrologic is able to irrigate 1,344 hectares of Rainy-Season Rice Field and 300 hectares of Dry-Season Rice Field.

 31283

 31282

 31285

 31281

 31280

 31279

 31278

 31277

 31276