វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បញ្ជាក់ថា កម្ពុជាមិនរងសម្ពាធពីបរទេសណា

31310