សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់បឹងនិមល

31565

សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់បឹងនិមល ស្ថិតក្នុងឃុំបឹងនិមល ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ។ ប្រព័ន្ធនេះមាន ទំនប់អាងទឹក ប្រវែង ៤.២៣២ ម, ប្រឡាយមេ ចំនួន ០៥ ខ្សែ ប្រវែង ៤.៩១៦ ម, ប្រឡាយរង ១៣ ខ្សែ ប្រវែង ៥.៤១២ ម, ប្រឡាយដោះទឹក ០១ ខ្សែ ប្រវែង ១.១២០ ម និងផ្លូវលំចូលទៅទំនប់ប្រវែង ១២៣ ម ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់បឹងនិមល មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពផ្ទៃដីស្រូវវស្សាចំនួន ៧៥០ ហត ស្រូវប្រាំង ២០០ ហត និងដំណាំរួមផ្សំ ១៥ ហត ។

The Reconstruction of TumNop Tek Irrigation System in Beung Nimol Commune, Chouk District, Kompot Province.

This Irrigation System has a dam with length of 4,232 meters, 5 main canals with 4,916 meters length, 13 small canals with total length of 5,412 meters, a catch drain with 1,120 meters and 123 meters length of rural road to the dam.

This Irrigation is able to irrigate 750 Hectares of Rainy-Season Rice Fields and 200 Hectares of Dry-Season Rice Fields as well as 15 Hectares of Agriculture Lands.

 31568

 31569

 31570

 31567

 31566

 31564

 31571

 31562

 31560

 31561

 31563