ក្រសួងកិច្ចការនារី កំពុងរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅសកម្មភាពការងារឆ្នាំ២០១៨

31690

លោកជំទាវរដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងកិច្ចការនារី បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អង្គពិធីទាំងមូលថា ត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីលទ្ធផលដែលទទួលបាន បញ្ហាប្រឈម បញ្ហាដែលនូវសេសសល់ បញ្ហាថ្មីៗ និងកំណត់ឱ្យបាននូវអភិក្រមដែលឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំងនេះ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីអនុវត្តការងារលើកកម្ពស់សមយេនឌ័រ អាចអនុវត្តទៅបានប្រកបដោយជោគជ័យ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគលើសមភាពយេនឌ័រ ដើម្បីផ្តល់កាលានុវត្តភាព ឱ្យស្រ្តីចូលរួមចំណែកពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន គឺជាការរួមចំណែកមួយ ដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលនឹងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជា ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ ហើយត្រៀមឈានទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។

Ministry of Women’s Affairs Wraps Up Its Annual Meeting to Review the Work Achievement 2017 and Set the Forth Goals for 2018
====================================

Ministry of Women’s Affairs held Its Annual Meeting to Review the Work Achievement 2017 and Set the Forth Goals for 2018.

Her.H.E. Minister of Women’s Affairs provided some recommendations to the meeting to pay close attention to the facing threats and response immediately to the Threats in order to put the gender into an action plan for 2018 with effective and efficient performance. Promoting investment in gender to provide opportunities for women to accelerate sustainable national development and the environment is a contributing factor towards achieving the Royal Government’s vision that will transform Cambodia into a average-income country by 2030 and be ready to become a developed country by 2050.

 31689

 31688

 31687

 31691

 31686

 31692