សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បឹងកក់ ក្នុងស្រុកកងមាស


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បឹងកក់ ស្ថិតក្នុងឃុំកងតាណឹង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ។ ប្រព័ន្ធនេះមាន ទំនប់អាងទឹកប្រវែង ៥.៣០៤ ម ប្រឡាយមេ ប្រវែង ៦.៩៧៣ ម ប្រឡាយរងប្រវែង ៨.១១៣ ម សំណង់ទ្វាទឹក ៦ កន្លែង និងសំណង់លូចែកចាយទឹក ៣៦ កន្លែង ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បឹងកក់ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១.១៦១ ហត និងស្រូវប្រាំង ៨៤១ ហត ។

The Reconstruction of Beung Kok Irrigation System located in Kong Ta Neng Commune, Kong Meas District, Kampong Cham. This Irrigation System has 5304 meters length of dam, 6973 meters length of main canal, 8113 meters length of small canal, 6 places of watergate canal and 36 places of sewage water.

This system is able to irrigate 1161 hectares of Rainy-Season Rice Field and 841 hectares of Dry-Season Rice Field.

 32103

 32104

 32097

 32096

 32095

 32094

 32099

 32100

 32092

 32098