សកម្មភាពថែទាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម (៦៥ សេះ)


សកម្មភាពថែទាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម (៦៥ សេះ) របស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

ទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់ដើម្បីអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យមខាងលើ ក៏ត្រូវបានទទួលការពិនិត្យ ថែទាំជាប្រចាំពីសំណាក់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរផងដែរ ។

 32225

 32226

 32228

 32230