សង្ក្រាន្តវត្តភ្នំ កំពុងត្រៀមលក្ខណៈទទួលស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកម្សាន្តសប្បាយ

33031

សង្ក្រាន្តវត្តភ្នំ កំពុងត្រៀមលក្ខណៈទទួលស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកម្សាន្តសប្បាយ។

ជួបគ្នានៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ ថ្ងៃទី១៤ ១៥ និង១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ។

 33031

 33034

 33035

 33032

 33030