វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បន្តជួបកម្មករនៅរោងចក្រតម្លើងរថយន្ត ក្រុងបាវិត