សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពអូរត្រែង


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពអូរត្រែង ស្ថិតក្នុងឃុំជង្រុក ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

សូមបញ្ជាក់ជូនថា ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព អូរត្រែង មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ២០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ៥០០ ហិកតា ។