សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ ប្រព័ន្ធប្រឡាយស្រោចស្រព ស្ទឹងកែវ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ ប្រព័ន្ធប្រឡាយស្រោចស្រព ស្ទឹងកែវ ប្រវែង ២០.៨០៦ ម៉ែត្រ លាតសន្ធឹងលើឃុំព្រៃខ្នង និងឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ។

ប្រព័ន្ធប្រឡាយស្រោចស្រព ស្ទឹងកែវ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១.៦៦៥ ហិកតា និងស្រូវដើមរដូវ ៨៥០ ហិកតា ។