សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក ស្រអែម


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក ស្រអែម ស្ថិតក្នុងឃុំឆែប១ ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្រអែម មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដំណាំស្រូវ ៣៥០ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ០៥ ហិកតា ។