ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរកំបោរ កំពុងដំណើរការកែលម្អ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរកំបោរ ស្ថិតក្នុងឃុំរីករាយ ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរកំបោរ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែវស្សា ចំនួន ៥០០ ហិកតា ស្រែប្រាំង ចំនួន ៨ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ចំនួន ៥ ហិកតា ៕