សកម្មភាពស្ថាបនាពង្រីកមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុី


សកម្មភាពស្ថាបនាពង្រីកមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុីមុខព្រលានយន្តហោះ ពីទទឹង ១៦ម ទៅទទឹង ២៨ម