វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជួបកម្មករជាង ១ម៉ឹន ៦ពាន់នាក់ នៅស្រុកស្អាង