វីដេអូៈ ការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោត គឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រ