វីដេអូៈ ការបំពុលពត៌មានថា សហភាពអ៉ឺរ៉ុបផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជា គឺជាទង្វើទុច្ចរិតរបស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី