សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៥ ប្រព័ន្ធក្នុងខេត្តតាកែវ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៥ ប្រព័ន្ធ ស្ថិតក្នុងខេត្តតាកែវ រួមមាន ៖
១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកត្នោតទេ ស្ថិតក្នុងស្រុកសំរោង
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកធម្មន័យ ស្ថិតក្នុងស្រុកសំរោង
៣. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកជ្រោយសំរោង ស្ថិតក្នុងក្រុងដូនកែវ
៤. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកដងខ្ញម ស្ថិតក្នុងស្រុកទ្រាំង និងក្រុងដូនកែវ
៥. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកសាមគ្គី ស្ថិតក្នុងស្រុកទ្រាំង ។