សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ រហាលសឹង្ហ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ រហាលសឹង្ហ ស្ថិតក្នុងឃុំគោកមន ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ រហាលសឹង្ហ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ២០១ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ២០ ហិកតា ។