ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត ឌុល គឿន បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារបក្ស និងសមាជិកគណបក្សប្រជាជន ភូមិស្លាបតាអោន និងភូមិតារាបដូនស


ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត ឌុល គឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១គណៈអចិន្រ្តៃយគណពង្រឹងមូលដ្ឋានខេត្តកណ្តាល ប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកកៀនស្វាយ បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារបក្ស និងសមាជិកគណបក្សប្រជាជន ភូមិស្លាបតាអោន និងភូមិតារាបដូនស សរុបវត្តមានចូលរួមចំនួន៤៤៧នាក់ ឯកឧត្តម្ភបានជួយឧបត្ថម្ភសមាជិកដែលបានចូលរួមក្នុងម្នាក់ៗចំនួន ១០.០០០៛ សរុបអស់ថវិកាចំនួន ៤.៤៧០.០០០៛