សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អន្លង់ស្វាយ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អន្លង់ស្វាយ ស្ថិតក្នុងឃុំរំលេច ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អន្លង់ស្វាយ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៧៩០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ២០០ ហិកតា ។