ពិធីសំណេះសំណាល​ជាមួយសកម្មជនយុវជន​ និងបញ្ចូលសមាជិក​យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តពោធិ៍សាត់


ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់, ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ពិធីសំណេះសំណាល​ជាមួយសកម្មជនយុវជន​ និងបញ្ចូលសមាជិក​យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តពោធិ៍សាត់។