សមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ស្នើសុំទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសអូស្រ្តាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់បន្តគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ