វីដេអូៈ សម្តេចតេជោសែន ប្រាប់ពីមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគាំទ្របក្សនយោបាយ